คณะผู้บริหาร

fail

นายศุภกรณ์  วังสระ  

นายก อบต.โนนกอก

fail

นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ

รองนายก อบต.

fail

นายวศิน  กางสูงเนิน

รองนายก อบต.

fail

นายสุวรรณ์  โคตรโนนกอก

เลขานุการนายก อบต.โนนกอกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2017-12-12 รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งสาธารณะ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 88)


2017-12-12 รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างศาลปู่ตา บ้านนกเจ่าหมู่ที่ 2 (ดู : 86)
2017-11-16 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,7,8,9,10 (ดู : 87)
2017-11-16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 93)
2017-11-15 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,7,8,9,10 (ดู : 94)
2017-11-13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) (ดู : 2)
2017-11-07 ตารางกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,3,4,5,6,7,8 (ดู : 135)
2017-11-07 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,3,4,5,6,7,8 (ดู : 88)
2017-11-03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ดู : 89)
2017-11-02 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 (ดู : 143)
2017-11-02 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 (ดู : 152)
2017-10-06 ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ดู : 106)
2017-10-05 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 87)
2017-10-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางหลาวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-004 บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บท่ากกจั่น (ดู : 89)
2017-10-02 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 94)
2017-08-25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ดู : 90)
2017-08-22 ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดิน(ปลูกต้นดาวเรือง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ดู : 158)
2017-08-22 ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดิน(ปลูกต้นดาวเรือง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก(ปร.5) (ดู : 99)
2017-08-21 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ดู : 96)
2017-08-21 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 98)
2017-06-14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) (ดู : 113)
2017-06-14 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อปท. (ดู : 105)
2017-06-14 แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. (ดู : 110)
2017-06-14 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 109)
2017-06-14 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 175)
2017-01-09 โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 11)
2016-12-01 ประการกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 147)
2016-11-30 ประกาศมีผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านเปือย หมู๋ที่ 4 (ดู : 210)
2016-11-25 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 144)
2016-11-24 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 148)
2016-11-24 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 96)
2016-11-23 ผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 141)
2016-11-18 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 201)
2016-11-18 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 90)
2016-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 90)
2016-11-14 ประกาศมีผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านสระ หมู๋ที่ 7 (ดู : 143)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 154)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 132)
2016-10-03 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 96)
2016-10-03 ประกาศ การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 92)
2016-10-02 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 105)
2016-05-27 แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (ดู : 110)
2015-12-18 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 (ดู : 101)
2015-11-13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 104)
2015-10-21 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 188)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 107)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 177)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 106)
2015-10-12 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 105)
2015-10-09 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ความจุ 10 ลบ.ม. (ดู : 109)
2015-09-10 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 297)
2015-08-06 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายระบบประปาท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 106)

2018-06-21 ราคากลางโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนกอก (ดู : 2)


2017-11-15 กำหนดราคากลางโครงการการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 157)
2017-10-31 กำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 82)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ปร.5) (ดู : 97)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 95)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ปร.5) (ดู : 93)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 109)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7(ปร.5) (ดู : 70)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 119)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 94)
2017-08-04 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10(ปร.5) (ดู : 90)
2017-08-04 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 162)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 8(ปร.5) (ดู : 136)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 97)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ปร.5) (ดู : 93)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 90)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอกนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ปร.5) (ดู : 92)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 69)
2017-06-19 กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก (ดู : 103)
2017-03-27 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ดู : 2)
2017-01-23 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 2)
2016-12-30 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ดู : 0)
2016-12-30 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 163)
2016-12-30 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลโนนกอก (ดู : 92)
2016-12-21 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสระ ม. 6,7,8,10 (ดู : 91)
2016-12-21 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 (ดู : 2)
2016-12-02 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 101)
2016-12-02 กำหนดราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห บ้านโนนสุขสันต์ ม.9 (ดู : 92)
2016-12-01 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก ม.3 (ดู : 95)
2016-12-01 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1 (ดู : 90)
2016-11-30 กำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 98)
2016-11-30 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ ม. 6,7,8,10 (ดู : 96)
2016-11-29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ ม.6 ที่นานายบุญเพิง (ดู : 92)
2016-11-22 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 71)
2016-11-21 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (2) (ดู : 2)
2016-11-15 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 2)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10(ปร.5) (ดู : 90)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 137)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4(แบบ ปร.5) (ดู : 91)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย ม.4 (ดู : 103)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 2)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ ม.10 (ดู : 158)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ปร.5) (ดู : 90)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 143)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 91)
2016-11-09 ก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5(ปร.5) (ดู : 156)
2016-10-01 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 70)
2016-05-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 149)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 94)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ดู : 136)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (2) (ดู : 165)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยแก) บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 (ดู : 152)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 141)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทุ่ม บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 139)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 97)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 96)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 155)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 144)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ SML บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ดู : 141)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 95)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบบประปา บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 (ดู : 95)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 (ดู : 168)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 95)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 73)

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
ถ.เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง  ต.โนนกอก  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 044-056020  โทรสาร ; 044-056021
เว็บไซต์ : www.nonkok.go.th