คณะผู้บริหาร

fail

นายศุภกรณ์  วังสระ  

นายก อบต.โนนกอก

fail

นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ

รองนายก อบต.

fail

นายวศิน  กางสูงเนิน

รองนายก อบต.

fail

นายสังคม  ลีลาเมือง

เลขานุการนายก อบต.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ดูทั้งหมด

2017-12-12 รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งสาธารณะ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 5)


2017-12-12 รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างศาลปู่ตา บ้านนกเจ่าหมู่ที่ 2 (ดู : 5)
2017-11-16 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,7,8,9,10 (ดู : 10)
2017-11-16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 11)
2017-11-15 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,7,8,9,10 (ดู : 13)
2017-11-07 ตารางกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,3,4,5,6,7,8 (ดู : 23)
2017-11-07 แบบ ปปช.กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,3,4,5,6,7,8 (ดู : 9)
2017-11-03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ดู : 10)
2017-11-02 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 (ดู : 26)
2017-11-02 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 (ดู : 34)
2017-10-06 ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ดู : 26)
2017-10-05 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 10)
2017-10-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางหลาวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-004 บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บท่ากกจั่น (ดู : 14)
2017-10-02 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 16)
2017-08-25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ดู : 12)
2017-08-22 ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดิน(ปลูกต้นดาวเรือง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ดู : 40)
2017-08-22 ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดิน(ปลูกต้นดาวเรือง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก(ปร.5) (ดู : 22)
2017-08-21 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ดู : 19)
2017-08-21 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 21)
2017-06-14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) (ดู : 34)
2017-06-14 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อปท. (ดู : 31)
2017-06-14 แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. (ดู : 31)
2017-06-14 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 30)
2017-06-14 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 53)
2016-12-01 ประการกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 43)
2016-11-30 ประกาศมีผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านเปือย หมู๋ที่ 4 (ดู : 62)
2016-11-25 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 46)
2016-11-24 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 47)
2016-11-24 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 16)
2016-11-23 ผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 45)
2016-11-18 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 67)
2016-11-18 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 15)
2016-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 16)
2016-11-14 ประกาศมีผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านสระ หมู๋ที่ 7 (ดู : 31)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 34)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 33)
2016-10-03 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 20)
2016-10-03 ประกาศ การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 19)
2016-10-02 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 31)
2016-05-27 แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (ดู : 33)
2015-12-18 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 (ดู : 27)
2015-11-13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 29)
2015-10-21 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 64)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 31)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 57)
2015-10-14 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 32)
2015-10-12 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 31)
2015-10-09 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ความจุ 10 ลบ.ม. (ดู : 29)
2015-09-10 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 146)
2015-08-06 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายระบบประปาท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 33)

2017-11-15 กำหนดราคากลางโครงการการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 35)


2017-10-31 กำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 9)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ปร.5) (ดู : 27)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 23)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ปร.5) (ดู : 21)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 32)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7(ปร.5) (ดู : 21)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 39)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 22)
2017-08-04 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10(ปร.5) (ดู : 19)
2017-08-04 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 42)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 8(ปร.5) (ดู : 34)
2017-08-04 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 26)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ปร.5) (ดู : 21)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 20)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอกนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ปร.5) (ดู : 20)
2017-08-04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 21)
2017-06-19 กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก (ดู : 34)
2016-12-30 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 42)
2016-12-30 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลโนนกอก (ดู : 22)
2016-12-21 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสระ ม. 6,7,8,10 (ดู : 21)
2016-12-02 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 28)
2016-12-02 กำหนดราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห บ้านโนนสุขสันต์ ม.9 (ดู : 21)
2016-12-01 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก ม.3 (ดู : 24)
2016-12-01 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1 (ดู : 21)
2016-11-30 กำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 26)
2016-11-30 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ ม. 6,7,8,10 (ดู : 23)
2016-11-29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ ม.6 ที่นานายบุญเพิง (ดู : 21)
2016-11-22 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 24)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10(ปร.5) (ดู : 20)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 35)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4(แบบ ปร.5) (ดู : 22)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย ม.4 (ดู : 29)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ ม.10 (ดู : 45)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ปร.5) (ดู : 19)
2016-11-09 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ดู : 41)
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 19)
2016-11-09 ก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5(ปร.5) (ดู : 39)
2016-10-01 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ดู : 22)
2016-05-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 45)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 28)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ดู : 39)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (2) (ดู : 48)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยแก) บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 (ดู : 48)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ดู : 43)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทุ่ม บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 44)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (ดู : 29)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 28)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 8 (ดู : 46)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 41)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ SML บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ดู : 38)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 25)
2015-12-28 กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบบประปา บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 (ดู : 28)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 (ดู : 49)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 (ดู : 25)
2015-11-23 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ดู : 25)

ภาพกิจกรรมนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตำบลโนนกอก

นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2560

โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ (EMS) ประจำปีงบประมาณ 2560
หนังสือราชการ สถ.

13/02/2561 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 กพส. มท 0810.4/ว425
14/02/2561 ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการ สถ. (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สล. -
14/02/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437
14/02/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 สล. มท 0801.2/ว33
14/02/2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447
14/02/2561 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438
14/02/2561 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2561 สล. มท 0801.2/ว34
13/02/2561 ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว23
14/02/2561 เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กพส. มท 0810.7/ว435
13/02/2561 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2561 สล. มท 0801.2/ว30
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
ถ.เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง  ต.โนนกอก  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 044-056020  โทรสาร ; 044-056021
เว็บไซต์ : www.nonkok.go.th